Ett producentansvar för textil Dir. 2019:96

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Ladda ner:

Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Syftet är också att ansvaret för avfallshantering och återvinning av textil ska läggas på producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar.

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning med hjälp av tillståndspliktiga insamlingssystem eller på annat lämpligt sätt som säkerställer goda möjligheter för tillsyn och rapportering och som följer avfallshierarkin och uppfyller relevanta krav i avfallsdirektivet (2008/98/EG), och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett producentansvar för textil

    En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition