Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare Dir.2019:97

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Ladda ner:

Syftet med direktivet är att uppnå jämställdhet mellan könen i
fråga om möjligheter på arbetsmarknaden och behandling i arbetslivet
genom att göra det lättare för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv.

I direktivet föreskrivs bland annat individuella rättigheter i fråga om pappaledighet, föräldraledighet och ledighet för vård av anhörig samt flexibla arbetsformer för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare.

Utredaren ska bland annat:

 • analysera och bedöma om svensk rätt är förenlig med direktivet,
 • om svensk rätt inte är förenlig med direktivet, bedöma vilka
  författningsändringar och eventuella andra åtgärder som behövs för
  genomförande av direktivet, och
 • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av balansdirektivet

  I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (balansdirektivet).

Proposition (1 st)

 • Genomförande av balansdirektivet

  I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (balansdirektivet).