Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En tioårig grundskola Dir. 2020:24

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas,
  • föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen i dessa skolformer,
  • vid behov ge förslag på andra anpassningar av dagens bestämmelser som behövs vid ett införande,
  • föreslå en tidsplan för genomförande av reformen,
  • föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En tioårig grundskola

    En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition