Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) Dir. 2020:50

Publicerad

Den 7 maj beslutade regeringen om att förlänga utredningstiden för initiativet Fossilfritt Sverige, samt att utvidga dess uppdrag. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Utredaren får nu följande i uppdrag:

 • Utredaren ska fortsätta stödja näringslivets omställning till fossilfrihet. Detta innebär bl.a. stöd i det långsiktiga genomförandet av de färdplaner som tagits eller kommer att tas fram inom ramen för initiativet.
 • Utredaren ska öka engagemanget i internationella processer där initiativet kan ge ett värdefullt bidrag. Uppdraget ska i denna del utföras i nära dialog med Regeringskansliet.
 • Utredaren ska öka samverkan med och stöd till kommuner och regioner.
 • Utredaren ska fortsätta med och utveckla initiativets kommunikativa
  insatser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

  Den 7 maj beslutade regeringen om att förlänga utredningstiden för initiativet Fossilfritt Sverige, samt att utvidga dess uppdrag. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

 • Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

  Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

 • Initiativet Fossilfritt Sverige

  En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet Fossilfritt Sverige.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition