Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) Dir. 2020:50

Publicerad

Den 7 maj beslutade regeringen om att förlänga utredningstiden för initiativet Fossilfritt Sverige, samt att utvidga dess uppdrag. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Utredaren får nu följande i uppdrag:

  • Utredaren ska fortsätta stödja näringslivets omställning till fossilfrihet. Detta innebär bl.a. stöd i det långsiktiga genomförandet av de färdplaner som tagits eller kommer att tas fram inom ramen för initiativet.
  • Utredaren ska öka engagemanget i internationella processer där initiativet kan ge ett värdefullt bidrag. Uppdraget ska i denna del utföras i nära dialog med Regeringskansliet.
  • Utredaren ska öka samverkan med och stöd till kommuner och regioner.
  • Utredaren ska fortsätta med och utveckla initiativets kommunikativa
    insatser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition