Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02) Dir. 2020:134

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 juli 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att bl.a. överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana (dir. 2019:39). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 28 februari 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

    Förlängd tid för uppdraget.

  • Förbud mot rasistiska organisationer

    Den organiserade rasismen utgör enligt regeringens uppfattning ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. Rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bl.a. demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar t.ex. om antisemitiska och afrofobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition