Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02) Dir. 2021:38

Publicerad

Regeringen beslutade den 24 september 2020 kommittédirektiv om genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet (dir. 2020:98). Uppdraget skulle redovisas den 31 augusti 2021. Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition