Remiss av SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet Diarienummer: A2022/00514

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 30 juni 2022.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.