Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Preskriptionsutredningen (Ju 2020:19) Dir. 2021:52

Publicerad

Ändring i och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 10 september 2020 kommittédirektiv om en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (dir. 2020:91).

I översynen ingår bland annat att överväga och föreslå de ändringar som behövs i reglerna om påföljdspreskription för att åstadkomma en reglering som säkerställer intresset av att påföljder verkställs. I direktiven anges att det i sammanhanget finns skäl att särskilt överväga rimligheten i en ordning som innebär att även mycket långa tidsbestämda straff och fängelse på livstid över huvud taget kan preskriberas. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 10 september 2021.

Riksdagen tillkännagav den 3 juni 2021 för regeringen det som utskottet anför om avskaffad påföljdspreskription (bet. 2020/21:JuU24 punkt 46, rskr. 2020/21:344). Det anges att det finns starka allmänna och enskilda intressen av att utdömda straff verkställs, inte minst ur ett brottsofferperspektiv, samt att den nuvarande ordningen, där en dömd person kan undkomma sitt fängelsestraff enbart genom att hålla sig undan verkställigheten av straffet, inte är tillfredsställande och riskerar att undergräva straffsystemets trovärdighet och legitimitet. Enligt tillkännagivandet bör inriktningen för utredarens pågående översyn därför vara att påföljdspreskription ska avskaffas.

Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande ska utredaren, utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven, särskilt överväga om reglerna om preskription av utdömda fängelsestraff ska avskaffas oberoende av strafflängd och, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag om det. Övervägandena och förslagen ska även omfatta fängelsestraff vars verkställighet avbrutits och de fall då böter har förvandlats till fängelse.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 10 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition