Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription SOU 2021:90

Publicerad

Syftet med utredningens uppdrag har varit att genom­föra en översyn av den straff­rättsliga regle­ringen om preskription.

Ladda ner:

Uppdraget har inneburit att

  • överväga och föreslå de föränd­ringar som behövs i reglerna om åtals­preskrip­tion och absolut preskrip­tion för att åstad­komma en reglering som säker­ställer intresset av en effektiv och rätts­säker lag­föring av brott och som är anpassad till den forensiska och tekniska utveck­lingen,
  • överväga och ta ställning till vilka brott som bör undan­tas från preskrip­tion eller ha en annan utgångs­punkt för beräk­ning av preskrip­tions­tiden än dagen för brottet,
  • överväga och föreslå de föränd­ringar som behövs i reglerna om påföljds­preskrip­tion för att säker­ställa intres­set av att påfölj­der verkställs, och
  • lämna nödvändiga fö­r­fattnings­förslag.

I utredningens uppdrag har det vidare ingått, enligt de tilläggs­direktiv som lämnats, att särskilt överväga om reglerna om preskrip­tion av utdömda fängelse­straff ska avskaf­fas oberoende av straff­längd och, oavsett ställ­nings­tagande i sak, lämna förslag om det. Över­vägan­dena och förslagen i denna del ska även omfatta fängelse­straff vars verk­ställig­het avbrutits och de fall då böter har för­vand­lats till fängelse.

Inom ramen för uppdraget har utred­ningen även behandlat en begäran från Eko­brotts­myndig­heten om ändring i pre­skriptions­bestäm­melserna för försvå­rande av skatte­kontroll.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition