Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet Dir. 2021:90

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat utreda hur regelverket för sjukpenninggrundande inkomst ska ge ökad trygghet och förutsebarhet för den försäkrade samt leda till stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen och minska de felaktiga utbetalningarna.

Uppdraget redovisas senast den 20 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition