Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter Dir. 2022:37

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag på för­bätt­rade möjlig­heter till informa­tions­utbyte mellan brotts­bekämpande myndig­heter och vissa andra statliga och kom­munala myndig­heter samt enskilda huvudmän för fri­stående skolor. Syftet är att arbetet med att före­bygga och bekämpa brott ska effektivi­seras genom att möjlig­heterna att utbyta infor­mation för­bättras i så stor utsträck­ning det är möjligt utan att det medför ett opropor­tioner­ligt intrång i enskildas person­liga integritet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga behovet av att vissa myndig­heter och huvud­män för skolor får förbätt­rade möjlig­heter att utbyta uppgifter med brotts­bekämpande myndig­heter,
  • analysera och föreslå hur möjlig­heterna till sådant informa­tions­utbyte så långt möjligt kan förbättras för att på ett rätts­säkert sätt tillgodose behovet av ett effektivt brotts­före­byggande och brotts­bekämpande arbete, och
  • lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 31 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...