Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi Dir. 2022:67

Publicerad

Ladda ner:

Att driva på den gröna industriella revolutionen är en av regeringens högst prioriterade frågor. En kommitté ska därför utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Utredningen ska inrikta sig på områden med en betydande miljö- eller klimatpåverkan, där styrmedel på ett betydande och samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja en sådan omställning. I uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag.

Kommittén ska bl.a.

  • analysera inom vilka områden, t.ex. materialflöden, produktgrupper eller tjänster, det är lämpligt att använda ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi,
  • föreslå ekonomiska styrmedel som är lämpliga att använda för de
    områden som identifierats och skälen för valda styrmedel, och
  • i förekommande fall redovisa varför ett analyserat område är mindre
    lämpligt för ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en
    cirkulär ekonomi.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition