Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn Dir. 2022:97

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över regleringen av subvention av speciallivsmedel till barn. Meningen är att modernisera regleringen för att skapa en jämlik och ändamålsenlig tillgång till livsmedel för barn.

Utredaren ska bland annat:

  • se över regleringen av subvention av speciallivsmedel för barn och föreslå ett moderniserat och kostnadseffektivt subventionssystem som syftar till att barn med behov av speciallivsmedel erbjuds en jämlik och ändamålsenlig tillgång utifrån medicinska behov samtidigt som kostnaderna för det allmänna hålls inom befintlig kostnadsram,
  • analysera och bedöma vem som bör vara huvudman för subvention av speciallivsmedel till barn med syftet att systemet ska fungera så ända-målsenligt och effektivt som möjligt,
  • analysera och vid behov föreslå ändringar av vilka diagnoser som bör ingå i en ny reglering, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.