Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2023:9

Publicerad

Utvidgning och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk. Utredaren fick vidare i upp­drag att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas nya möjlig­heter för de brotts­bekämpande myndig­heterna att använda hus­rann­sakan för att för­hindra allvarlig brotts­lighet.

Genom tilläggs­direktiv som beslu­tades den 28 april 2022 har utredaren även fått i upp­drag att ta ställ­ning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet (inhämt­nings­lagen) bör utvidgas (dir. 2022:32).

Genom ytter­ligare tilläggs­direktiv som besluta­des den 7 juli 2022 har utredaren vidare fått i uppdrag att ta ställ­ning till om, och i så fall vilka, ytter­ligare tvångs­medel och verk­ställig­hets­åtgärder bör få använ­das av de
brotts­bekämpande myndig­heterna för att för­hindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2022:104). Utredaren fick också i upp­drag att ta ställning till om till­stånd till hemlig kamera­över­vakning och hemlig data­avläsning avse­ende kamera­över­vaknings­uppgifter utanför en förunder­sökning bör kunna knytas till en person. Enligt tilläggs­direktiven skulle del­uppdraget i de ursprung­liga direktiven, om att över­väga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk, redo­visas senast den 14 oktober 2022. Del­upp­draget i de ursprung­liga direk­tiven om att se över frågan om utökade möjlig­heter till preven­tiv hus­rann­sakan samt de delar av upp­draget som framgår av tilläggs­direk­tiven från den 28 april 2022 och den 7 juli 2022 skulle slut­redo­visas senast den 31 maj 2023.

I oktober 2022 redo­visade utred­ningen upp­draget att över­väga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk genom del­betänkandet Utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel (SOU 2022:52). Betänkandet har skickats på remiss till den 31 januari 2023.

Utredaren får nu också i uppdrag att ta ställ­ning till om det bör införas en möjlig­het för de brotts­bekämpande myndig­heterna att hämta in uppgifter om med­delanden i realtid enligt inhämt­nings­lagen.

Utrednings­tiden förlängs. De delar av upp­draget som kvar­står sedan tidigare och den del av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redo­visas senast den 13 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition