Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel SOU 2022:52

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning, s.k. preven­tiva tvångs­medel, för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Ladda ner:

Det har även ingått i upp­draget att noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för grund­läggande fri- och rättigheter, såsom den personliga integri­teten, och säker­ställa att förslagen uppfyller högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Sverige befinner sig i en situation där brotts­ligheten har utvecklats på ett sätt som blivit mer alltmer sam­hälls­hotande. De kriminella miljöerna växer och det dödliga skjut­vapen­våldet samt narkotika­hante­ringen har ökat. Samtidigt har de kriminella blivit mer risk­medvetna och deras kommu­nikation har förändrats. I dessa miljöer finns även en tydlig tystnads­kultur. Använd­ning av hemliga tvångs­medel kan i många fall vara avgörande för en fram­gångs­rik brotts­utredning när ett brott har begåtts i kriminell miljö. Utredningen har funnit att använd­ningen av hemliga tvångs­medel är ett effektivt verktyg för att få tillgång till infor­mation även i ett tidigare skede och att detta medför betydande nytta för att för­hindra den särskilt allvarliga brotts­lighet som begås av krimi­nella nätverk. Utred­ningen bedömer därför att det finns behov av att i ökad utsträck­ning använda hemliga tvångs­medel innan det kan formu­leras en konkret miss­tanke om att ett brott har begåtts. Detta behov kan inte till­godo­ses med befintliga regler om hemliga tvångs­medel. Samtidigt bedömer utred­ningen att en utökad använd­ning av preventiva tvångs­medel innebär risker för den personliga integriteten.

Utredningen har vägt behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning för att förhindra allvarlig brotts­lighet inom kriminella nätverk, åtgärdernas effektivitet och den nytta som utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel kan förväntas medföra, mot de integritets­risker som åtgärderna för med sig. I denna avvägning har utredningen även beaktat statens skyldighet att upprätt­hålla rätts­trygghet för enskilda och skydda sina med­borgare mot ingrepp. Utredningen har funnit att en utökad användning av preven­tiva tvångs­medel är proportion­erligt, under förutsätt­ning att tillämp­nings­området avgränsas på ett ända­måls­enligt sätt och att lagstift­ningen inne­håller kvalifika­tions­krav och rätts­säkerhets­garantier som kan balansera den ökade risken för intrång i den personliga integriteten.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition