Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Föreningsfrihet och terroristorganisationer SOU 2021:15

Publicerad

Delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté.

Ladda ner:

2020 års grundlagskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som – såvitt avser den del av uppdraget som nu redovisas – har haft i uppdrag att

  • i) göra en analys av innebörden och omfattningen av de möjligheter som finns enligt gällande rätt att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för enskilda som är med i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism,
  • ii) bedöma om det bör införas utökade möjligheter att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten i förhållande till sådana sammanslutningar, och
  • iii) lämna de förslag till författningsändringar som kommittén bedömer är motiverade.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

    I syfte att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna ska en parlamentariskt sammansatt kommitté utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt. Kommittén ska också utreda behovet av att möjliggöra ytterligare begränsningar i föreningsfriheten i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition