Proposition från Justitiedepartementet

Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott Prop. 2022/23:126

Publicerad

Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brotts­lighet och på så sätt öka trygg­heten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom krimi­nella nätverk. De brotts­bekämpande myndig­heterna behöver kunna använda hemliga tvångs­medel i större utsträck­ning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför bland annat följande:

 • Preventiva tvångs­medel ska få användas i fler fall i syfte att förhindra särskilt allvarlig brotts­lighet som förekommer inom kriminella nätverk.
 • Under en förunder­sökning ska hemliga tvångs­medel få användas för att utreda flera brott vars samlade straff­värde överstiger en viss nivå.
 • Brottskatalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångs­medel kan användas för att utreda fler typer av brott.
 • Tillstånd till hemlig rums­avlyss­ning och hemlig kamera­övervakning ska få knytas till en misstänkt person i stället för en viss plats.
 • Överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångs­medel ska få användas för andra ändamål.
 • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom förbättrade möjlig­heter till insyn och tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Denna proposition bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Sverige­demokraterna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

 • Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

  En särskild utredare ska se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i en större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. Brott som begås i krimi­nella miljöer kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna måste ha tillgång till ändamåls­enliga och verknings­fulla verktyg för att effektivt kunna bekämpa sådana brott. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. En sådan avväg­ning ska göras för varje förslag för sig och även när det gäller för­slagen samman­taget. Förslagen ska även uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brotts­lighet och på så sätt öka trygg­heten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom kriminella nätverk. De brotts­bekämpande myndig­heterna behöver kunna använda hemliga tvångs­medel i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras.

Proposition (1 st)

 • Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brotts­lighet och på så sätt öka trygg­heten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom krimi­nella nätverk. De brotts­bekämpande myndig­heterna behöver kunna använda hemliga tvångs­medel i större utsträck­ning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras.

Svensk författningssamling (8 st)