Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel SOU 2018:61

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel. (Utredningen hette tidigare Utredningen om datalagring och EU-rätten)

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig brottslighet används. Utredaren fick även i uppdrag att se över bestämmelserna om datalagring. Det uppdraget har tidigare redovisats genom delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75).

Utredningen ska enligt direktiven

(1) undersöka hur rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna till skydd för den personliga integriteten vid användning av hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet har tillämpats från och med den 1 januari 2012,

(2) analysera om regelverket är förenligt med de krav som regeringsformen och Europakonventionen ställer och

(3) föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs om regleringen enligt utredningens bedömning inte skulle vara förenlig med kraven.

Experter från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, Sveriges domstolar, Sveriges Advokatsamfund, Lunds universitet och Regeringskansliet har deltagit i utredningen.

Utredningens undersökning och analys har resulterat i bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet. Utredningen föreslår att regleringen bör träda i kraft den 1 juli 2019.

Hemliga tvångsmedel
De hemliga tvångsmedlen är straffprocessuella tvångsmedel som den berörde inte är medveten om och som kan antas äga rum mot hans eller hennes vilja. Utredningens uppdrag rör hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Datalagring och EU-rätten

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om skyldigheten att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation som gäller för leverantörer av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, samt bestämmelserna om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till sådana uppgifter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

    Enligt EU-domstolens avgörande i den s.k. Tele2-domen är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav. Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, s.k. datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU-rätten på området.

Proposition (1 st)

  • Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

    Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2-domen är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav. Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, så kallad datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU-rätten på området.