Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel SOU 2018:61

Ansvarig: Justitiedepartementet

Slutbetänkande av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel. (Utredningen hette tidigare Utredningen om datalagring och EU-rätten)

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig brottslighet används. Utredaren fick även i uppdrag att se över bestämmelserna om datalagring. Det uppdraget har tidigare redovisats genom delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75).

Utredningen ska enligt direktiven

(1) undersöka hur rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna till skydd för den personliga integriteten vid användning av hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet har tillämpats från och med den 1 januari 2012,

(2) analysera om regelverket är förenligt med de krav som regeringsformen och Europakonventionen ställer och

(3) föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs om regleringen enligt utredningens bedömning inte skulle vara förenlig med kraven.

Experter från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, Sveriges domstolar, Sveriges Advokatsamfund, Lunds universitet och Regeringskansliet har deltagit i utredningen.

Utredningens undersökning och analys har resulterat i bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet. Utredningen föreslår att regleringen bör träda i kraft den 1 juli 2019.

Hemliga tvångsmedel
De hemliga tvångsmedlen är straffprocessuella tvångsmedel som den berörde inte är medveten om och som kan antas äga rum mot hans eller hennes vilja. Utredningens uppdrag rör hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Datalagring och EU-rätten

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om skyldigheten att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation som gäller för leverantörer av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, samt bestämmelserna om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till sådana uppgifter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition