Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv – tjänsteställets placering och avdrag för ökade levnadskostnader Dir. 2023:75

Publicerad

Ladda ner:

Var en person har sitt tjänsteställe är bl.a. avgörande för bedömningen av
rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid resor i tjänsten och i
näringsverksamheten samt för rätten till avdrag för resor till och från arbetet. De senaste åren har det blivit vanligare att arbete i allt större utsträckning utförs på distans, dvs. på en annan plats än i arbetsgivarens lokaler. Reglerna är dock utformade utifrån att merparten av dem som utför ett arbete gör det i arbetsgivarens lokaler. En särskild utredare ska därför analysera om begreppet tjänsteställe och reglerna om tjänsteställets placering kan moderniseras på ett sätt som leder till ökad förutsägbarhet för arbetsgivare, anställda och företagare. I uppdraget ingår även att granska reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning för att säkerställa att reglerna är ändamålsenligt utformade.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera hur bestämmelserna för fastställande av tjänsteställets
    placering i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet kan ändras
    för att göras mer tydliga och förutsägbara,
  • analysera om bestämmelserna om avdrag för ökade levnads-kostnader vid resa i tjänsten eller i näringsverksamheten samt vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning är ändamålsenligt utformade,
  • särskilt bedöma om de tidsgränser och beloppsnivåer som gäller för avdrag för ökade levnadskostnader bör ändras för att bli tydligare och mer förutsägbara, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.