Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag Dir. 2023:128

Publicerad

Ladda ner:

Utvidgning och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om förenklingar av
de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag,de s.k. 3:12-reglerna (dir. 2022:44). Uppdraget skulle enligt
direktiven redovisas senast den 30 november 2023. Genom tilläggsdirektiv
som beslutades den 26 januari 2023 ändrades och utvidgades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 29 mars 2024 (dir. 2023:10).

Kommittén får nu även i uppdrag att

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens,
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som
    kommittén anser är lämpliga, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition