Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Socialförsäkringsbalk

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar. Lagen benämns socialförsäkringsbalk. Tillämpningsområdet omfattar i princip samtliga de socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket. Balken är indelad i åtta avdelningar (avd. A-H) med löpande kapitelindelning enligt följande: Avd. A: Övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner. Avd. B-G: Bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, i princip ordnade efter behovssituationer under medborgarnas livscykel. Avd. H: Vissa gemensamma bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande och organisation. Dessutom föreslås i lagrådsremissen att den ersättning för sjukvård m.m., som enligt nuvarande lagstiftning regleras i 2 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring inte skall omfattas av balken. Istället föreslås att dessa ersättningar skall regleras i en särskild lag, lagen om statlig ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader m.m. I lagrådsremissen föreslås också en lag om införande av socialförsäkringsbalken, som förutom ikraftträdande- och övergångsbestämmelser innehåller bestämmelser om upphävande av ett trettiotal gällande socialförsäkringslagar. Slutligen lämnas förslag till ändringar i skadeståndslagen (1972:207) och inkomstskattelagen (1999:1229). Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)