Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Glömda regler? - En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl. Ds 2008:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I rapporten redovisas resultatet av en översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). I uppdraget har ingått att utreda om vissa av dessa bestämmelser kan upphävas eller arbetas in i annan befintlig lagstiftning. Bestämmelserna i 2 kap. AFL utnyttjas endast i begränsad utsträckning. I den mån så sker är ersättningarna från sjukförsäkringen skattefinansierade. Bidragen kan alltså lämnas som statsbidrag. För detta behövs enligt 8 kap. regeringsformen inte lagstöd. Regeringen kan fatta beslut om statsbidrag utan riksdagens bemyndigande. Riksdagen måste däremot i budgetprocessen ha anvisat medel till dessa ändamål. Förslagen och bedömningarna innebär inga sakliga förändringar av betydelse och har inga ekonomiska eller andra konsekvenser. Om rapporten följs innebär den dock att den i lagrådsremissen Socialförsäkringsbalk föreslagna nya lagen om statlig ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader inte behövs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)