Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till hur EU:s direktiv om revisorer och revision ska genomföras i Sverige. Genomförandet föreslås ske genom ändringar i bl.a. revisorslagen (2001:883) och aktiebolagslagen (2005:551). Ett syfte med förslagen är att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen. Det föreslås att företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska ha ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av företagets finansiella rapportering. Det läggs också fram förslag till ändrade bestämmelser om val och entledigande av revisorn. I lagrådsremissen föreslås vidare nya eller ändrade bestämmelser av näringsrättslig karaktär om bl.a. tillsynen över revisorer, revisorers oberoende, registrering och godkännande av revisorer från andra stater. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
Laddar...