Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Det nya punktskattedirektivet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med bedrägerier inom ramen för rådets direktiv 92/12/EEG, cirkulationsdirektivet, beslutades 2003 att medlemsstaterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem, Excise Movement Control System (EMCS). Mot denna bakgrund, och då kommissionen den 14 februari 2008 lämnat förslag till ett nytt direktiv om allmänna regler för punktskatt, antog rådet ett nytt punktskattedirektiv i december 2008 (direktiv 2008/118/EG). Punktskattedirektivet ska vara genomfört i medlemsstaterna den 1 januari 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Punktskattedirektivet ersätter och upphäver cirkulationsdirektivet. Cirkulationsdirektivet ska dock i vissa fall tillämpas t.o.m. den 31
december 2010.

Genom punktskattedirektivets bestämmelser om EMCS införs ett elektroniskt dokumenthanteringssystem för mellanstatliga flyttningar av EG-harmoniserade
alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter.

Vissa andra ändringar görs också i systemet med s.k. skatteuppskov. Det kommer t.ex. att bli möjligt att sända varor under skatteuppskov till en annan plats än ett skatteupplag eller en registrerad varumottagare, till en s.k. direkt leveransplats. Vidare kommer den som avser att sända varor under skatteuppskov från en importplats, eller på export, att behöva ställa säkerhet för skatten under flyttningen.

Punktskattedirektivet innehåller också några ändringar av skattskyldigheten vid s.k. privat införsel av beskattade varor. Även den som innehar varor som inte har beskattats i Sverige, trots att varorna borde ha gjort det, ska vara skattskyldig för den svenska punktskatten. Dessutom föreslås att den som tar emot varor vid distansförsäljning ska bli skattskyldig i stället för säljaren om säljaren inte ställt säkerhet för skatten.

Förslagen i lagrådsremissen genomför punktskattedirektivet i huvudsak genom ändringar i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Ett par ändringar i skattebetalningslagen (1997:483) föreslås också. Slutligen föreslås en följdändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...