Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 23 oktober 2009 överlämnade regeringen ett förslag till nya förfaranderegler för beskattning av alkohol- och tobaksvaror samt vissa energiprodukter till riksdagen i propositionen "Det nya punktskattedirektivet", prop. 2009/10:40. De nya reglerna baseras på ett nytt punktskattedirektiv som antogs av Europeiska rådet i december 2008.

Inom EU finns gemensamma regler för beskattning av alkohol- och tobaksvaror samt vissa energiprodukter. Enligt det nya punktskattedirektivet ska medlemsstaterna skapa ett datoriserat system för att hantera dokument. Systemet kommer att underlätta för myndigheterna att kontrollera varorna och på så sätt motverka skattebedrägerier. Det nya datoriserade systemet gäller för att kontrollera varor som flyttas mellan medlemsstaterna av kommersiella aktörer.

Med förslagen i propositionen genomförs det nya punktskattedirektivet i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Vissa anpassningar föreslås också när det gäller bestämmelserna om transportkontroll av punktskattepliktiga varor, för att dessa ska kunna tillämpas på det nya datoriserade systemet.

De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas från och med den 1 april 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...