Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det införs regler som klargör under vilka förutsättningar de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Vidare förenklas och förtydligas huvudreglerna för en fakturas innehåll i olika avseenden. Vidare föreslås också att regler ska införas som klargör hur beskattningsunderlaget bestäms när uppgifterna är i en utländsk valuta.

Vad gäller tiden för redovisning av mervärdesskatten görs reglerna tydligare när det gäller redovisningen av EU-handel med varor genom att en så kallad fakturadatummetod införs. Metoden innebär att redovisning, som huvudregel, ska ske för den period då fakturan har utfärdats. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. Regler införs också som ger en behörig myndighet i ett annat EU-land rätt till omedelbar elektronisk åtkomst till elektroniska fakturor som bevaras av en näringsidkare, om mervärdesskatten ska betalas i detta land.

Dessutom införs regler som förtydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden. Förslaget innebär ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)