Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ökad privatuthyrning av bostäder

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder som under en tid inte behövs för det egna boendet. Åtgärderna ska bidra till att synliggöra denna del av bostadsmarknaden. De ska öka tillgången på bostäder genom ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

Ändringarna görs genom en ny lag som gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, villa eller annat ägt boende. En särskild regel för hyressättningen ska medge att hyran täcker innehavarens kostnader för bostaden. Hyresavtalet ska gälla i ett år, om inte parterna avtalar om något annat. Hyresgästen ska alltid ha möjlighet till en månads uppsägningstid. Även hyresvärden ska kunna säga upp avtalet i förtid, om inte parterna kommer överens om något annat. Det ska vara möjligt att snabbt få en prövning av hyresvillkoren av hyresnämnden. Förutsebarheten ska öka genom att villkoren inte ska kunna ändras retroaktivt. Hyresgästen ska inte heller kunna framtvinga en förlängning av hyresavtalet. Vidare föreslås en ändring av bostadsrättslagen (1991:614) som ger innehavaren av en bostadsrättslägenhet rätt att hyra ut sin lägenhet under tre år utan att behöva ange något skäl.

I sammanhanget föreslås även att regeln i 12 kap. jordabalken om s.k. presumtionshyror för nyproducerade lägenheter ska gälla femton i stället för tio år.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition