Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel. Därutöver innehåller lagrådsremissen bedömningar av vilka delar av direktivet som inte kräver genomförande åtgärd i svensk rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 oktober 2013.