Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i det följande benämnt patientrörlighetsdirektivet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.