Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning som syftar till att utjämningssystemet även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och landstingen.

Inkomstutjämningsavgiften föreslås sänkas för såväl kommuner som landsting. Storleken på säkningen är beroende av kommunens eller landstingets skattekraft.

Den föreslagna sänkningen av inkomstutjämningsavgiften medför att den s.k. regleringsposten sänks. Därmed påverkas även de kommuner och landsting som får inkomstutjämningsbidrag. Det föreslås att ett särskilt bidrag införs inom ramen för strukturbidraget för att kompensera de kommuner och landsting som får lägre intäkter eller högre kostnader till följd av sänkningen av inkomstutjämningsavgiften. I lagrådsremissen görs även bedömningar av hur kommunernas respektive landstingens kostnadsutjämning bör förändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)