Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2013 bortsett från det förslag om en höjd garantinivå för landstingen som kommittén i en särskild skrivelse till Finansdepartementet (december 2010) förslagit ska införas 2012 i anledning av den nya kollektivtrafiklagen. Kommittén har antagit namnet Utjämningskommittén.08

Den 27 april 2011 lämnade utredningen sitt slutbetänkande "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen”, SOU 2011:39.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)