Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning Dir. 2008:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén ska sammanfattningsvis: - Utreda alternativa metoder för inkomstutjämning. Syftet är att identifiera om det finns tillväxthämmande faktorer i den nuvarande inkomstutjämningen. I så fall ska kommittén föreslå hur dessa kan undanröjas samt hur incitamenten kan stärkas för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. - Ta ställning till om och i så fall hur skatteväxlingar ska beaktas inom ramen för utjämningen. - Se över möjligheterna att förenkla kostnadsutjämningssystemet och öka stabiliteten samt vid behov lämna förslag som åstadkommer detta. - Utvärdera de förändringar som genomförs år 2008 efter förslag i 2007 års ekonomiska vårproposition. - Utreda om strukturbidraget bör förändras eller avvecklas. - Analysera effekterna för kommunerna och landstingen av att personer som bor i ett land har arbetsinkomster i ett annat. Kommittén ska föreslå hur detta bör beaktas i utjämningssystemet vid behov. - Utreda om och i så fall hur effekter vid indelningsändringar i utjämningssystemet ska hanteras. - Överväga om det finns specialdestinerade statsbidrag som i stället bör ingå i det generella statsbidraget. - Beakta konsekvenserna för utjämningssystemet av införandet av en kommunal fastighetsavgift. - Beakta konsekvenserna för utjämningssystemet av reformer i övrigt som påverkar den kommunala sektorn. - Vid behov lämna förslag till hur bidrags- och avgiftsförändringar för enskilda kommuner och landsting till följd av kommitténs förslag ska hanteras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)