Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett viktigt led i arbetet med att förhindra återfall i trafikbrott och därigenom förbättra trafiksäkerheten är att det finns möjlighet att förverka fordon som har använts vid trafikbrott.

I syfte att öka möjligheterna att förverka fordon föreslår därför regeringen att man vid bedömningen av om förverkandet behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt ska beakta om gärningsmannen gjort sig skyldig till flera fall av olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri under en begränsad tid. Endast om ett förverkande är uppenbart oskäligt får man låta bli att förverka ett fordon.

För att minska polisens kostnader för förvaring av fordon föreslår regeringen också att det ska bli möjligt att sälja eller förstöra beslagtagna fordon innan ett förverkandebeslut har fattats, om de inte är värda mer än en femtedel av prisbasbeloppet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)