Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En utvidgning av kapningsbrottet

Publicerad

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

Ladda ner:

Kapning och andra brott mot den civila luftfarten utgör allvarliga företeelser och har inte sällan samband med terrorism. I syfte att möta nya och framväxande hot på området har inom Förenta nationerna (FN) antagits ett protokoll till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg (Pekingprotokollet) och en reviderad konvention för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område (Pekingkonventionen).

Överenskommelserna innebär bland annat att det ska vara brottsligt att kapa luftfartyg med tekniska hjälpmedel eller att använda luftfartyg för att i brottsligt syfte transportera explosivt material och biologiska eller kemiska vapen.

I lagrådsremissen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet och konventionen. Regeringen föreslår också att straffansvaret för kapning utvidgas till att omfatta den som olovligen med tekniskt hjälpmedel kapar luftfartyg eller andra transportmedel. Vidare föreslås att det utvidgas på så sätt att även lätta lastbilar ska ingå bland de transportmedel som kapningsbrottet omfattar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Pressmeddelande: Kapningsbrottet utvidgas och moderniseras

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • En mer heltäckande terrorismlagstiftning

    Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

  • En utvidgning av kapningsbrottet

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

  • Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

    För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Proposition (3 st)

Svensk författningssamling (12 st)