Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Publicerad

För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det införs ett särskilt straffansvar för den som

 • tar emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år),
 • reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare i avsikt att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott (fängelse i högst två år),
 • finansierar en sådan resa som avses ovan (fängelse i högst två år), eller
 • finansierar en person eller en sammanslutning av personer som t.ex. begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år).

Det föreslås att ansvar inte ska dömas ut om gärningen är ringa.
Regeringen lämnar även förslag om svensk domstols behörighet att döma över brotten liksom möjligheten att använda hemliga tvångsmedel för dem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka terrorismresor

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (3 st)

 • En mer heltäckande terrorismlagstiftning

  Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

 • En utvidgning av kapningsbrottet

  Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

 • Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

  För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Proposition (3 st)

Svensk författningssamling (12 st)

Laddar...