Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation SOU 2016:40

Publicerad

Utredningens övergripande uppgift har varit att analysera om det straffrättsliga regelverket behöver förstärkas för att på ett mer effektivt sätt förebygga och förhindra att personer reser från Sverige i syfte att delta i en väpnad konflikt för en terroristorganisation.

Ladda ner:

Uppdraget har därmed innefattat dels att ta ställning till vilka lagändringar som är nödvändiga för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014), som bland annat tar sikte på frågan om så kallade utländska terroriststridande (dir. 2014:155), och dels, genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:61), att analysera behovet av ytterligare kriminalisering för att förebygga och förhindra att personer deltar i en väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation. I den första delen har uppdraget redovisats genom ett delbetänkande den 17 juni 2015 (SOU 2015:63). Samtidigt redovisades utredningens uppdrag att ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som Financial Action Task Force uppställer.

Pressmeddelande: Förslag till ny straffbestämmelse om deltagande i
en väpnad konflikt för en terroristorganisation

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • En mer heltäckande terrorismlagstiftning

    Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

  • En utvidgning av kapningsbrottet

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

  • Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

    För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Proposition (3 st)

Svensk författningssamling (12 st)