Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46

Publicerad

Utredningstiden förlängs och uppdraget utökas med anledning av att EU inom kort förväntas besluta ett direktiv om bekämpande av terrorism.

Ladda ner:

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv

  • analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra terrorismdirektivet.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2017. Uppdraget enligt dir. 2015:61 ska dock, med undantag för den del som avser att ta ställning till om Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och vilka lagändringar som i så fall krävs, fortfarande redovisas senast den 23 juni 2016.

Pressmeddelande: Nytt terrorismdirektiv utreds

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • En mer heltäckande terrorismlagstiftning

    Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

  • En utvidgning av kapningsbrottet

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

  • Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

    För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Proposition (3 st)

Svensk författningssamling (12 st)