Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Behörig myndighet och lämp­liga sanktioner enligt EU:s förord­ning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online Dir. 2021:24

Publicerad

En särskild utredare ska med anled­ning av den kommande EU-förordning som ska hantera sprid­ningen av terrorism­innehåll online föreslå vilken myndig­het som bör pekas ut som behörig myndighet för Sveriges räkning och föreslå änd­ringar och komplet­teringar av svensk rätt.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till om Polis­myndig­heten eller Säker­hets­polisen bör utses till behörig myndighet enligt förordningen,
  • föreslå vilka sanktioner som ska aktualiseras vid över­trädelser av förordningen, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leverantörer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värdtjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Proposition (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förord­ning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leveran­törer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värd­tjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mot­tagandet av en sådan order.