Proposition från Justitiedepartementet

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online Prop. 2022/23:71

Publicerad

Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förord­ning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leveran­törer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värd­tjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mot­tagandet av en sådan order.

Ladda ner:

För att uppfylla kraven i EU-förord­ningen och möjlig­göra en effektiv tillämp­ning av den föreslår regeringen bland annat en ny lag som ger Polis­myndig­heten, som är behörig myndig­het i Sverige, möjlig­het att besluta om vites­före­lägganden och sanktions­avgifter mot värd­tjänst­leverantörer. Lagen möjliggör även nödvändigt uppgifts­utbyte mellan Polis­myndig­heten och Säkerhets­polisen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leverantörer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värdtjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Proposition (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förord­ning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leveran­törer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värd­tjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mot­tagandet av en sådan order.