Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2022:18

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 april 2021 med anledning av den då kommande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå vilken myndighet som bör pekas ut som behörig myndighet i Sverige och att föreslå kompletteringar och ändringar i svensk rätt (dir. 2021:24).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (TCO-förordningen) ska tillämpas i Sverige från och med den 7 juni 2022. Förordningen innehåller flera nya rättsliga verktyg för att motverka att terrorisminnehåll sprids till allmänheten på internet. Förordningen överlämnar vissa frågor till medlemsstaterna att reglera i nationell rätt.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leverantörer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värdtjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Proposition (1 st)

  • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

    Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förord­ning om åtgärder mot spridning av terrorism­innehåll online. Förord­ningen ger de nationella behöriga myndig­heterna vissa befogen­heter och ålägger så kallade värd­tjänst­leveran­törer vissa skyldig­heter. Bland annat får den behöriga myndig­heten utfärda order om att en värd­tjänst­leverantör ska avlägsna terrorism­innehåll från sin värd­tjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mot­tagandet av en sådan order.