Remiss SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation Diarienummer: Ju2016/04600/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 oktober 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.