Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2017:2

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2014 (dir. 2014:155) att en särskild utredare ska analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till vissa internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Utredningen, som antagit namnet Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism, har därefter fått två tilläggsdirektiv. Enligt de senaste direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 31 januari 2017 (dir. 2016:46).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 september 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • En mer heltäckande terrorismlagstiftning

    Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

  • En utvidgning av kapningsbrottet

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapning utvidgas.

  • Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

    För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen föreslår att denna reglering skärps ytterligare. Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Proposition (3 st)

Svensk författningssamling (12 st)