Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen om värdepappersmarknaden och den nya lagen om rapportering av betalningar till myndigheter som föreslås i lagrådsremissen Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.