Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden SOU 2014:70

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade den 15 oktober 2014 sitt delbetänkande " Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet.