Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En ny ordning för redovisningstillsyn SOU 2015:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade den 4 mars 2015 sitt betänkande " En ny ordning för redovisningstillsyn" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar i slutbetänkandet ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bland annat att Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet, ska ansvara för övervakningen över regelbunden finansiell information som offentliggörs av alla emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat.

Tidsplan

Läs mer om den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet.