En ny ordning för redovisningstillsyn ID-nummer: SOU 2015:19

Ladda ner:

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade den 4 mars 2015 sitt betänkande " En ny ordning för redovisningstillsyn" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar i slutbetänkandet ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bland annat att Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet, ska ansvara för övervakningen över regelbunden finansiell information som offentliggörs av alla emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat.