Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i tullagen, lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna görs till följd av den nya EU-regleringen på tullområdet, unionstullkodexen. Genom unionstullkodexen införs krav på att allt uppgiftslämnande i tullförfarandet ska ske elektroniskt. Ändringarna som föreslås i denna lagrådsremiss syftar till att öka möjligheterna till utlämnande av uppgifter till enskilda som t.ex. tullombud genom direktåtkomst. De ökade möjligheterna till elektroniskt utlämnande av uppgifter kompletteras med en utökad tystnadsplikt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)