Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En ny svensk tullagstiftning SOU 2015:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen överlämnade den 6 februari 2015 sitt slutbetänkande "En ny svensk tullagstiftning" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya tullkodex för unionen som ska bli tillämplig den 1 maj 2016. Betänkandet innehåller förslag till nya regler på tullområdet som kompletterar den nya unionstullkodexen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)