Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En ny svensk tullagstiftning

Publicerad

Ladda ner:

Denna lagrådsremiss innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen och en ny lag om vissa tullbestämmelser som ersätter lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Samtidigt föreslås ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Pressmeddelande: Förslag om en ny svensk tullagstiftning till Lagrådet

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)