Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om läkemedelsförmåner m.m. och lagen om statligt tandvårdsstöd. Syftet med reformerna är att förbättra hälsan hos äldre med ett omfattande vårdbehov, att grundlägga en god tandhälsa för unga vuxna samt att minska antalet oönskade graviditeter bland unga.

Ladda ner:

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. En av utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att minska de ojämlikheter som finns. Det handlar t.ex. om omotiverade skillnader mellan socioekonomiska grupper, geografiska områden samt mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 aviserat att ett flertal reformer ska genomföras på området. Denna promemoria behandlar tre av dem. De tre reformerna ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet.

Den första reformen innebär avgiftsfrihet för personer som är 85 år och äldre inom öppen hälso- och sjukvård m.m. som ingår i högkostnadsskyddet.

Den andra reformen, som har ändrats på så sätt att den införs i tre i stället för två steg, innebär att tandvård ska erbjudas avgiftsfritt för unga vuxna t.o.m. det år då de fyller 21 år, t.o.m. det år de fyller 22 år och slutligen t.o.m. det år då de fyller 23 år.

Den tredje reformen medför att preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för personer under 21 år.

Reformerna föreslås börja gälla fr.o.m. den 1 januari 2017, den 1 januari 2018 och den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

    I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om läkemedelsförmåner m.m. och lagen om statligt tandvårdsstöd. Syftet med reformerna är att förbättra hälsan hos äldre med ett omfattande vårdbehov, att grundlägga en god tandhälsa för unga vuxna samt att minska antalet oönskade graviditeter bland unga.

Proposition