Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Vildsvin och viltskador

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås att det i jaktlagen (1987:259) förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från ett sådant förbud. Tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs utövas av länsstyrelserna, som också får besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen. Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite. Besluten får överklagas till allmän förvaltnings-domstol.

Det föreslås även att det i jaktlagen föreskrivs att mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Vildsvin och viltskador

    I denna proposition föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.